CHI HỘI KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

Lượt xem:

Đọc bài viết

            Thực hiện hướng dẫn số 16/HKH, ngày 16/10/2023 của Hội Khuyến học huyện Đắk R’lấp về việc hướng dẫn, kiện toàn Ban khuyến học trên địa bàn huyện Đắk R’lấp.

            Ngày 25 tháng 11 năm 2023 trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức Đại hội Khuyến học -Khuyến tài năm học 2023-2024, Đại hội đã  kiện toàn các quy định về việc thành lập chi hội và bầu ra Chi hội khuyến học- Khuyến tài.

Chi hội Khuyến học – khuyến tài năm học 2023-2024