CHI HỘI KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

CHI HỘI KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

Lượt xem:

            Thực hiện hướng dẫn số 16/HKH, ngày 16/10/2023 của Hội Khuyến học huyện Đắk R’lấp về việc hướng dẫn, kiện toàn Ban khuyến học trên địa bàn huyện Đắk R’lấp.             Ngày 25 tháng 11 năm 2023 trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức Đại hội Khuyến học -Khuyến tài năm học 2023-2024, Đại hội đã  kiện toàn... ...